Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "GLORIA PATRI"

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego przez „MINT MICHAŁ MISZKIEWICZ” zwanego dalej Sprzedawcą na stronie internetowej www.gloria-patri.com.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Użytkowników, oraz Nabywców korzystających ze Sklepu Internetowego

 

II. DEFINCJE

 1. Gloria Patri – „MINT MICHAŁ MISZKIEWICZ" (ul. Skłodowskiej­-Curie 4/3, 77­-400 Złotów) wpisana do CEIDG. W ramach działalności gospodarczej za pośrednictwem Sklepu dokonywana jest sprzedaż towarów lub świadczenie usług. NIP: 7262327875, REGON: 123176761.
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
 3. Nabywca – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczeniu usług.
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego
 5. Sklep internetowy (Sklep)  – serwis internetowy i zbiór narzędzi informatycznych dostępnych na stronie internetowej gloria-patri.com, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów i usług w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy GLORIA PATRI, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 7. Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta w Sklepie pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest świadczenie usługi lub usług przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy, na zasadach wynikających z Regulaminu.
 8. Użytkownik – użytkownik Internetu korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary czy usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą
 10. Zamówienie Pre-Order (Przedsprzedaż) –Mechanizm handlowy pozwalający zamówić produkt przed jego oficjalnym wprowadzeniem do regularnej oferty handlowej

 

III. OGÓLNE WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest akceptacja Regulaminu.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronie Sklepu Internetowego Gloria Patri
 3. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą odbywa się za pomocą Formularza Zamówień.
 4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową gloria-patri.com, dokonać wyboru produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Użytkownikowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 5. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 6. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 7. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji.
 8. Potwierdzenie otrzymania zamówienia następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres podany w trakcie składania zamówienia. Wiadomość przesłana Klientowi przez Sprzedawcę zawiera oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i jego przyjęciu do realizacji jak również potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
 9. Umowę uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

 

IV. ZAPŁATA CENY, SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

 1. Możliwe formy płatności:
 2. Płatność za pobraniem (gotówka przy odbiorze przesyłki)
 3. Płatność przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy:
  91 1020 2892 0000 5702 0753 5083
 4. Płatnością w systemie płatności shoper (systemy bezpiecznych i błyskawicznych płatności elektronicznych);
 5. Kartą płatniczą:
  * Visa
  * Visa Electron
  * MasterCard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro
  Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
 6. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, w przypadku wyboru opcji „płatność przelewem, płatność elektroniczna, albo płatności kartą płatniczą”. Po tym terminie zamówienie zostanie anulowane.
 7. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

V. REKLAMACJA PRODUKTU

 1. GLORIA PATRI jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Sklepu towaru bez wad fizycznych i prawnych. GLORIA PATRI ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 3. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 4. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: kontakt@gloria-patri.com
 5. GLORIA PATRI  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

VI. REKLAMACJA W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1. GLORIA PATRI podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep Internetowy o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pod adres: kontakt@gloria-patri.com, lub telefonicznie pod numerem podanym na stronie sklepu internetowego.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. GLORIA PATRI zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

 

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Aby zachować termin do Odstąpienia wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa Odstąpienia przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1 powyżej.
 3. Po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, prawo do Odstąpienia wygasa.
 4. W celu Odstąpienia Klient musi poinformować Sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia o Odstąpieniu, wysłanego na przykład pocztą. Klient może również wypełnić formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość i przesłać drogą elektroniczną na adres: kontakt@gloria-patri.com. Wzór formularza dostępny na stronie: Zwroty i Wymiana. Skorzystanie z powyższego formularza nie jest obowiązkowe, aczkolwiek pozwala znacznie usprawnić procedurę zwrotu towaru. Klient może wysłać na adres: kontakt@gloria-patri.com jakiekolwiek inne, jednoznaczne oświadczenie o Odstąpieniu.
 5. Niezwłocznie - to jest możliwie najszybciej, mając na względzie okoliczności miejsca i czasu - po otrzymaniu formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość, lub innego, jednoznacznego oświadczenia o Odstąpienie, Sklep Internetowy dokonuje potwierdzenia jego otrzymania na trwałym nośniku, na przykład pocztą elektroniczną.
 6. W przypadku Odstąpienia Sklep Internetowy zwraca Klientowi wszystkie otrzymane odpłatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep Internetowy został poinformowany przez Klienta o decyzji w sprawie wykonania prawa Odstąpienia.
 7. Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Klient jest proszony o odesłanie lub przekazanie rzeczy, wraz z paragonem fiskalnym (albo fakturą VAT) oraz oryginałem formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość, na adres Sprzedawcy: „GLORIA PATRI”, Kraków, 30-399, ul. Sapalskiego 39B, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep Internetowy o Odstąpieniu. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz/rzeczy przed upływem terminu 14 dni.
 9. Klient ponosi bezpośrednie koszty związane z wykorzystaniem prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość (odesłania/przekazania/opakowania) rzeczy. W szczególności Klient proszony jest o zastosowanie takiego sposobu opakowania zwracanych rzeczy, które pozwolą na zabezpieczenie przesyłki w sposób odpowiadający jej rodzajowi - na przykład uszkodzeniom w trakcie transportu.
 10. Klient ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. W razie stwierdzenia korzystania w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie jej wartości.
 11. Zwrot płatności w przypadku odstąpienia od umowy następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały zastosowane przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. Płatność może zostać zwrócona przelewem na konto wskazane przez Klienta w formularzu zwrotu. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

 

VIII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W razie zaistnienia sporu możliwe jest skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (ADR).
 2. Nabywca uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, bądź uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
 3. Nabywca będący Konsumentem może również uzyskać bezpłatną pomoc i potrzebne informacje u powiatowych rzeczników konsumentów.
 4. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
 5. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 6. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 7. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w ramach Sklepu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 8. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl.

 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCh

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
  • umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
  • prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie.
 4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. przestanie obowiązywać umowa sprzedaży zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
  2. na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
  3. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez Sklep;
  4. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy
  – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych do innego administratora
   a także prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
 7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin stanowi integralną cześć, zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta, umowy sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.
 2. GLORIA PATRI zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu jedynie z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna i wchodzi w życie w terminie wskazanym przez GLORIA PATRI, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu zamieszczenia na stronie internetowej Sklepu informacji o zmianie Regulaminu. Klienci, którzy dokonali rejestracji w Sklepie internetowym zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości o zmianie Regulaminu wraz z zestawieniem tych zmian.
 3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2016 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl